Generalforsamlingen i beboerrepræsentationen i Barfoeds Gård 13/3 2008
Referat
Tilstedeværende:
? Jan  Jensen (JJ), formand
? Jens Møller Jensen (JMJ), kasserer
? Lars Nordstrøm (LN), bestyrelsesmedlem
? Lars Larsen (LL), ejendomsmester
1 Valg af dirigent
JJ valgtes
2 Valg af referent
LN valgtes
3 Beretning
Bygnings- og Boligregistret (BBR): I forbindelse med byfornyelsesprojektet, der afsluttedes i 2002, blev Barfoeds Gård opmålt. Dette medførte, at nogle lejligheder på papiret blev større. Beboerrepræsentationen vil holde øje med, hvorvidt de der af følgende huslejestigninger for de berørte lejemål bliver opkrævet huslejestigning med tilbagevirkende kraft.
Rygeforbud: Beboerrepræsentationen konfronterede LL med vor undren over, at ejendomskontoret trods vore e-mails, der tydeligt gør opmærksom på, at PrivatBo hverken med hjemmel i rygeloven eller husordenen kan forbyde rygning i indendørs fælles arealer, alligevel har ophængt opslag om rygeforbud i opgangene og omdelt samme opslag til nogle af ejendommens lejere. Her til svarede LL: ”Vi er som medarbejdere ikke tilfreds med det dårlige arbejdsmiljø”. Beboerrepræsentationens svar her til var, at spørge hvor meget ejendommens medarbejdere da opholdt sig i de indendørs fælles arealer. Af LLs svar fremgik det, at det vist ikke var så meget, men at tobaksrøg kunne være et problem, når medarbejderne havde ærinder i lejligheder, hvor der ryges meget. LN svarede der til, at med mindre et ærinde er uopsætteligt, kan medarbejderen vel ringe og aftale et tidspunkt for ærindet med beboeren og bede denne om at lufte ud inden ejendomsmedarbejderen ankommer.
Ang. rygeforbudsopslagene sagde LL endvidere: ”Det er til gene for andre beboere, når nogle beboere flytter deres rygning ud på trappen. Der står i husordenen, at man skal tage hensyn til hinanden. Det er derfor, vi har hængt forbudssedler op. Der er smidt forbudssedler ind i opgangen Wilkensvej 30 og 32 ”. Beboerrepræsentationen fastholdt, at det kræver en ændring af husordenen, hvis der skal være rygeforbud i indendørs fælles arealer. Og da beboerrepræsentationen ikke har modtaget klager over rygning fra nogen beboer, ser vi ingen grund til at overveje at indføre et sådant i husordenen.
Det nye vaskeri: JMJ gav udtryk for, at han gerne så, at LL gav en kort gennemgang af historien bag det nye vaskeri. LL svarede, at der i 2007 ikke var penge på budgettet til nye maskiner, selv om de gamle var i stykker. I den situation valgte ejendomskontoret at udskifte nogle af de eksisterende maskiner med brugte maskiner, der var blevet til overs fra en Frederiksberg Boligfonds andre ejendomme. I 2008, hvor der var penge på ejendommens budget til nye maskiner, begyndte ejendomskontoret med vaskeanlægget i Malthe Bruuns Gård i baghovedet at se sig om efter et vaskeanlæg til Barfoeds Gård. Valget faldt på det anlæg, der nu er etableret.
JJ spurgte LL om denne havde en brugervejledning, han kunne videregive til brugerne, da han, JJ fandt informationen om anlæggets brug mangelfuld. LL svarede at instruktionen til anlægget var på de plancher, der er ophængt i vaskeriet. Beboerrepræsentationen var dog, også efter den følgende af LL guidede tur i vaskeriet, enige om, at der burde udleveres en brugervejledning når beboerne afhenter deres vaskekort til det nye anlæg. Under rundvisningen syntes LL selv at være i tvivl om nogle af detaljerne ved anlæggets funktion.
Møde med PrivatBo (Erik Romme), nov. 2007:
På mødet drøftedes følgende:
Cykelskur i gård, udvidelse med et fag
Køkkentrapper, reparation af døre
LL kommenterede her til, at ejendomskontoret er ved at indhente tilbud på nye døre og trappesten til køkkentrapperne. Der er dog ikke ifølge LL umiddelbart penge til at realisere projektet. LN bemærkede, at det da vist ikke var noget, der hastede.
Legeplads, renovering her under udskiftning af legehus
Vaskeriet
Flisesti til cykelskur i gården
Dørtelefoner
Renovering af de grønne arealer på ejendommens forside
Anvendelsen af arealet op til metroens gabionsmur
LL bemærkede her til, at det endnu ikke er afklaret, hvem der ejer arealet
---
På tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse havde beboerrepræsentationen ikke modtaget tilbagemelding fra PrivatBo angående de emner, der diskuteredes på mødet.
Femårssyn af byfornyelsesprojektet: JJ spurgte LL hvorfor ejendomskontoret havde lagt femårssynet lige efter nytår, hvor mange beboere var bortrejste. LL forklarede, at mangler med byggeprojekter skal indgives senest 30 dage inden der er gået fem år fra projektets færdiggørelse. Da ejendomskontoret havde glemt femårssynet, hastede det med at få det gennemført. Entreprenøren havde dog været ganske samarbejdsvillig og havde endda været villig til at bekoste reparationen af en utæt faldstamme, der rapporteredes efter fristens udløb.
JJ sagde til LL, at Jasser Schou, C.T. Barfoeds Vej nr. 2 da vist havde nogle skader på et gulv, som entreprenøren ikke ville dække. Her til svarede LL, at det var hans opfattelses, at de skader næppe stammede fra byfornyelsen, og at han har aftalt med Jasser, at dersom han får gjort gulvene i stand inden 15. august, kan han gøre det på vedligeholdelseskontoen, ellers er det misligholdelse, og Jasser må selv betale istandsættelsen.
Internetforbindelse i beboerlokale: PrivatBo har indvilget i at betale udgiften fra og med 1/11 2007. PrivatBo har dog ikke siden svaret på vore henvendelser ang. den sag. Vi kontakter DanskNet for at høre om PrivatBo betaler. PrivatBo er os endvidere skyldig, de penge vi har lagt ud for internetforbindelsen siden 1/11 2007.
Andre emner berørt i forbindelse med gennemgang af beretningen
Ny gårdmand:
LL meddelte, at der kommer ny gårdmand efter den 1/4. Det var ikke lykkedes i første omgang at finde en fast gårdmand.. JMJ foreslog at ejendomskontoret fandt en voksenlærling til jobbet. LL svarede at en voksenlærling var man nok mere parat til når alle byggeprojekter var færdige.
Trappe til gårdtoilet, reparation af:
Da talen var på gården, spurgte JJ LL hvornår ejendomskontoret ville få repareret trappen ned til toilettet i gården. LL svarede, at han mente at have bedt om at få det gjort.
Godkendelse: Beretningen godkendtes

4 Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendtes uden anmærkninger. Kassen stemmer.
5 Valg af beboerrepræsentanter
Alle genopstillede og genvalgtes til de hidtidige poster
6 Fastsættelse af beløb til beboerrepræsentationens arbejde
Beboerrepræsentation indstiller til beboermødet, at følgende vedtages:
”Beløbet til beboerrepræsentations arbejde udgør kr. 295,- årligt per lejemål fra førstkommende lejeindbetaling. Fra 1. januar 2009 og hver 1. januar fremover reguleres beløbet efter udviklingen i nettoprisindekset jf. § 4, stk. 5 i bekendtgørelsen om beboerrepræsentation. Denne regulering sker indtil beboermødet træffer anden beslutning”

Reguleringen af beløbet til beboerrepræsentationens arbejde vedtoges.
7 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
8 Eventuelt
LL viste rundt i det nye vaskeri.
 

Referat af generalforsamlingen 29/3-2006 i beboerrepræsentationen for Barfoeds Gård, Frederiksberg

Beboerlokalet, C. T. Barfoeds Vej 6, kld., 2000 Frederiksberg

  Tilstedeværende:

      Jan Wang Jensen (JWJ), beboerrepræsentationens formand, dirigent

      Jens Møller Jensen (JMJ),  beboerrepræsentationens kasserer

      Lars Nordstrøm (LN), beboerrepræsentationsmedlem

      Lars Larsen (LL), ejendomsinspektør, PrivatBo

      Erik Romme (ER), PrivatBo

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Beretning

4.      Godkendelse af regnskab

5.      Valg af beboerrepræsentanter

6.      Indkomne forslag

7.      Eventuelt

Forløb

1.      JWJ valgtes til dirigent

2.      LN valgtes til referent

3.      Beretningen for 2006 blev gennemgået af dirigenten som den foreligger i sin skriftlige form (uden dato). Beretningen godkendtes. Her efter diskuteredes ud fra udvalgte punkter i beretningen:

      Dødsbrand og røgalarmer:I forbindelse med dødsbranden i ejendommen juni 2005 bragte JWJ på bane hvorvidt det ville være ønskeligt at beboerne i Barfoeds Gård anskaffede sig røgalarmer. I den forbindelse spurgte JMJ ER om det var noget PrivatBo kunne tænkes at ville finansiere. Her til svarede LL, at PrivatBo til alle lejligheder i Laurits Sørensens Gård grundet ikke-røgtætte vægge i fire lejligheder har indkøbt røgalarmer, men at kun ca. 1 % af disse er afhentet. Det aftaltes med LL og ER at de ikke-afhentede røgalarmer kan afhentes af beboerne i Barfoeds Gård. Beboerrepræsentationen sørger for opslag her om på opslagstavlerne i Barfoeds Gård. Der er ifølge LL ingen indikationer på at der skulle være ikke-røgtætte vægge i Barfoeds Gård.

      Ventilationsanlægget: Beboerrepræsentanterne rykkede ER for svar på vore forespørgsler ang. justering af ventilationsanlægget. Denne svarede, at der et par måneder for inden var bevilget en dispensation, der muliggør en nedregulering af anlægget. JMJ og JWJ spurgte ER, hvorfor denne dog ikke havde informeret beboerrepræsentationen om den opnåede dispensation, her til svarede ER, at han og Hanne ikke havde tid til at informere alle ejendomme.

 I følge LL vil ventilationsanlægget i Barfoeds Gård blive indstillet således at det suger som hidtil i perioderne 8:00 til 10:00 og 16:00 til 20:00, mens der resten af tiden suges med reduceret styrke. Samme udsugningsprogram anvendes/vil blive anvendt i henholdsvis Laurits Sørensens Gård og Malthe Bruuns Gård. I Lindehuset foreskriver dispensationen at der ikke udsugers via emhætterne, når disse er slukkede. LL nævnte endvidere, at der dispensation bevilget Laurits Sørensens Gård står, at dersom der opstår fugtproblemer, skal anlægget atter opreguleres. Om det samme gælder for dispensationen til Barfoeds Gård fremgik ikke. På beboerrepræsentationens spørgsmål om hvor vidt anlægget overhovedet var blevet kalibreret siden installationen i 2002, svarede ER negativt.

      Gårdanlægget: Beboerrepræsentationen gav til ER udtryk for, at de eneste forbedringer vi finder er nødvendige er en flisegang tværs over græsarealet til cykelskuret (der hvor mange går over græsset og dette derfor er slidt bort) og en  tagsektion mere på cykelskuret. Endvidere slog vi over for ER fast at vi ikke vil acceptere huslejestigninger på grund af disse forbedringer.

       Arealerne foran C. T. Barfoeds Vej 2 til 8 og arealet langs metroen: ER berettede at ommatrikuleringen i forbindelse med metroens etablering endnu ikke er afsluttet og at arealernes endeligere ejerskab og her med anvendelsesmuligheder endnu er besluttet.  Frederiksberg Boligfond har hyret Ingenørfirmaet Falcon til at hjælpe sig med opgaven.

      Affaldshåndtering: LN spurgte LL, hvor storskrald skal bortskaffes, nu da genbrugspladsen på Finsensvej er nedlagt. LL svarede her til, at ind til videre kan ikke-miljøfarligt storskrald blot smides i containeren på hjørnet af Wilkensvej og C. T. Barfoeds Vej. Er der behov for bortskaffelse af stort miljøfarligt affald så som køleskabe kan dette arrangeres ved henvendelse til LL. Elektronik og andet mindre, miljøskadeligt affald håndteres i gården. ER nævnte at PrivatBo har tæt kontakt til Frederiksberg kommune med henblik på etableringen af en affaldsplads. En affaldsplads til både stort og småt affald kan evt. etableres på parkeringspladsen på Laurits Sørensens Vej (ER). Hvis der etableres af en sådan større affaldsplads, betaler Frederiksberg kommune for bemanding fra R98, hvis der etableres en mindre affaldsplads skal bemandingen betales af ejeren i dette tilfælde Frederiksberg Boligfond (ER).

      SBS: Flere af beboerrepræsentationens medlemmer efterspurgte en redegørelse for hvor længe byfornyelsesselskabet SBS fortsat skal råde over lejligheder i ejendommen. Baggrunden for dette er ønsket om stabile, permanente lejere og der med mindre larm og ballade. Her til svarede ER og LL, at der eksisterer to kategorier af genhusning: Genhusning internt i Frederiksberg Boligfond samt ekstern genhusning hvor til SBS har lejet lejligheder. LL oplyste endvidere i forbindelse med ønsket om permanente, stabile og ikke-larmende lejere, at Frederiksberg kommune ”kun” har anvisningsret til 25 – 30 % af ejendommens lejemål. Frederiksberg kommune har i øvrigt etableret en tværsamarbejdsgruppe for Frederiksberg vest (LL). I denne tværsamarbejdsgruppe deltager blandt andre nærpoliti og distriktspsykiatrien (LL). LL har meldt sig ind i tværsamarbejdsgruppen, så hvis nogen beboer er opmærksom på andre beboere, der har det dårligt, kan henvendelse ske til LL. LL oplyste endvidere at mange af dem, der får lejlighed i ejendommen, er børn af nuværende beboere.

      Vaskeriet i C. T. Barfoeds Vej 4: LL oplyste at to af maskinerne er blevet udskiftet og det har tilsyneladende medvirket til en halvering af  vedligeholdelsesudgifterne.

      Ejendommens regnskab: Til beboerrepræsentationens efterlysning de detaljerede regnskaber for 2003, 2004 samt 2005 svarede at  ER at de resultatopgørelses- og balance-dokumenter for de nævnte år, vi allerede har fået tilsendt, er hvad vi har krav på. JMS påtog sig at checke rigtigheden af dette med LLO.

      Beboerrepræsentationens hjemmeside: Beboerrepræsentationen aftalte at gå videre med anskaffelsen af et CMS (Container Management System) – program til redigering af beboerepræsentationens hjemmeside. ER oplyste, at han har bedt PrivatBos webmaster tilføje PrivatBos hjemmeside et link til vor hjemmeside.

      Fællsesrepræsentationen af BeboerRepræsentationer under Frederiksberg Boligfonde: ER oplyste at Troels Behrendt er blevet afskediget, at Jens Simonsen (den tidligere formand for Frederiksberg Boligfond) har fået plads i børn og unge-udvalget i Frederiksberg kommune samt at Martin Nissen Dahl er udnævnt til ny formand.

4.      Regnskabet godkendtes.

5.      Jan Wang Jensen modtog valg som formand. Jens Møller Jensen modtog valg som kasserer. Lars Nordstrøm  fortsætter som menigt medlem af repræsentationen. Bengt Kalderen blev også valgt som menigt medlem af beboerrepræsentationen.

6.      Der var ingen indkomne forslag

7.      Bestyrelsen  vil blive indkaldt til godkendelse af generalforsamlingsreferat.

Frederiksberg den 5. maj 2006

Lars Nordstrøm

 

 

Referat fra Beboerrepræsentationen i Barfoeds Gårds generalforsamling – onsdag den 30. marts 2005.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Valg af beboerrepræsentanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

  Deltagere:

-         Formand Jan Wang Jensen (JJ)

-         Kasserer Jens Møller Jensen (JMJ)

-         Beboerrepræsentant Bengt Kalderén (BK)

-         Beboerrepræsentant Lars Nordstrøm (LN)

-         Ejendomsinspektør Erik Romme (ER)

-         Ejendomsmester Lars Larsen (LL)

  ad 1) Valg af dirigent

 Jan Wang Jensen blev 

ad 2) Valg af referent

  Jens Møller Jensen blev valgt.

  ad 3) Formandens beretning

 

(JJ) bød velkommen og indledte med at sige, at den skriftlige beretning var udsendt. Herefter gennemgik (JJ) de opgaver, som beboerrepræsentationen havde beskæftiget sig med i det sidste år.

 Beboerrepræsentationen gjorde i 2004 indsigelse mod varmeregnskabet, da vi fandt at der var en uacceptabel stigning i varmeforbruget – og at der var kritisabelt mange fejl i aflæsningerne. Klagen endte i bolignævnet – hvor kendelsen var, at der ikke var større varmeforbrug i ejendommen end i andre sammenlignelige ejendomme. Beboerrepræsentationen har taget denne kendelse til efterretning.

  Beboerrepræsentationen har sammen med beboerrepræsentationen i Lauritz Sørensens Gård gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring beboernes tilfredshed med den automatiske ventilation. Den foreløbige konklusion er, at en stor del af beboerne føler gener i forbindelse med den kraftige automatiske udluftning af lejlighederne. Der er tale om fysiske gener i forbindelse med træk og kuldebroer i lejlighederne samt vanskeligheder med at opnå en acceptabel rum-temperatur i perioder med koldt vejr. I forbindelse med dette oplever en del beboere store stigninger i varmeregningerne, mens de har en fornemmelse af at de ”fyrer for fuglene”.

 Herefter gennemgik (JJ) de arbejder, der var blevet udført og som stadig manglede i h.t. gårdvandringen. Blandt de store manglende arbejder er en flisebelægning tværs over plænen til cykelskurene samt renovering/etablering af fortov på hjørnet ved C.T. Barfoedsvej 8 – 10. Renovering af for-arealet langs Barfoedsvej mangler også. Ligesom beboerrepræsentationen også har ønsket en udvidelse af cykelskuret med en sektion mere.

  (JJ) nævnte også at nogle af køkkendørene forfalder.

  (JJ) oplyste, at beboerrepræsentationen forgæves havde forsøgt at fremskaffe et egentligt driftsregnskab for ejendommen. beboerrepræsentationen havde fået en kontaktperson i PrivatBo, der havde indkaldt til et møde om omkostningsbestemt leje – men senere havde aflyst mødet. Der foreligger heller ikke et regnskab for den aftalte boligforbedring.

  Med hensyn til vaskeriet efterlyste (JJ) de sædvanlige opgørelser over udgifter, som han ikke har modtaget siden november måned!

  (JJ) nævnte at beboerrepræsentationen i det kommende år ville koncentrere sig om problemet med indeklimaet i lejlighederne. De forholdsvist store udgifter til vaskeriet. Opgaven med at få lavet et beboerblad, samt problemet med at få ajourført beboerrepræsentationen’s hjemmeside.

  Der var flg. kommentarer til beretningen:

  Vedr. Varmeforbrug sagde (ER) at der netop var kommet en ny ELO-rapport, som han gav beboerrepræsentationen. Rapporten viser en stigning på 10% i varmeforbruget.

  Med hensyn til gården nævnte (ER) at der skulle gøres noget ved faldunderlaget på legepladsen. M.h.t. de øvrige ting der manglede i forhold til gårdvandringen sagde (ER), at der var lavet en plan for gårdrenovering. Planen vil blive sendt til beboerrepræsentationen. I forbindelse med gårdrenoveringen vil der også blive taget stilling til at forny arealet langs C.T. Barfoedsvej. En ”forgrønning” af arealet langs metroen kan først ske efter forhandling med Frederiksberg Kommune, der allerede arbejder med projektet. Bl.a. har stadsgartneren set på en ny art af lindetræer.

(ER) nævnte også, at en nedvaskning af facaden i gården kunne være en del af renoveringen af gården.

 Der er således tale om 2 projekter

1)en forgrønning af arealet langs metroen og

2) renovering af arealet langs C.T. Barfoedsvej og en gårdrenovering, der vil skulle betales af beboerne, dog med forventet tilskud fra Frederiksberg Boligfond.

  Hertil kommenterede (JJ) at han umiddelbart ikke kunne gå ind for stigninger i huslejen. Men beboerrepræsentationen vil på et senere møde se på planen for –og tage stilling til det fremtidige arbejde med gårdrenovering. Det er muligt at beboerrepræsentationen vil lave en beboerafstemning om planen, når der foreligger et budget.

  M.h.t. vaskeriet oplyste (LL) at 2 funktionsdygtige maskiner fra Lindehuset var blevet flyttet til Barfoeds Gård, bl.a. fordi de ikke kunne tåle opbevaring mens renoveringen af Lindehuset står på – og man dermed havde sparet udgifter til nye maskiner i Barfoeds Gård. Vedr. driftsudgifter sagde (LL) at man i Lindehuset kun havde de halve udgifter til vaskeriet bl.a. fordi nogle af beboerne ”havde fokus” på vaskeriet – og hjalp de øvrige beboere med at anvende maskinerne korrekt og mindske hærværk.

  (BK) efterlyste information fra ejendomskontoret i forbindelse med udskiftningen af vaskemaskinerne. Udskiftningen var foregået meget langsommeligt, og den manglende information havde givet anledning til rygter og mytedannelse.

  (JJ) spurgte om der var mulighed for at få malet gulvarealet udenfor vaskeriet. Det hidtidige malerarbejde var ikke godt udført, og det er allerede nedslidt.

  Med hensyn til den automatiske ventilation oplyste (ER) at anlægget er korrekt indstillet efter bygningsreglementet. Udluftningen skal sikre at der ikke igen opstår problemer med skimmelsvamp. (JJ) spurgte om det var korrekt at ventilationssystemet i Malte Bruuns Gård var blevet nedreguleret, så luften ikke blev udskiftet så hurtigt/tit.

Hertil oplyste (ER) at byggestyrelsen var ved at undersøge om der var for stor udluftning i forhold til lejlighedernes størrelse, så måske kan udluftningen, efter dispensationsansøgning, i perioder sænkes med 30%. Men der foreligger ikke noget på skrift endnu. (ER) understregede at ændringer i driften af anlægget skal være lovlige. (ER) sagde at man ville granske dispensationen nøje, når den forelå skriftlig.

  (JJ) nævnte at der over tid var stor forskel i udsugningen, hertil svarede (LL) at anlægget er styret af undertrykket i røret i den enkelte opgang – og hvis beboerne lukker for luftspjældene i vinduerne så opstår der undertryk i lejlighederne i stedet for i opgangsrøret og så kan systemet ”ikke  finde ud af det”.

  (BK) nævnte at beboerne oplever gener p.g.a. den kraftige udsugning. (LN) påpegede den kraftige stigning i varmeregningerne og (JJ) sagde at han oplevede ventilationen som helbredsskadelig og som en kraftig forringelse af boligkomforten.

  (LL) påpegede at ventilationssystemet kun fungerede korrekt, hvis alle beboere havde vinduesspjældene åbne – og han havde konstateret, at når han var rundt i lejlighederne, så var 8 ud af 10 vinduesspjæld lukket. (LL) nævnte at hvis ejendomskontoret skulle reagere på spørgeskemaundersøgelsen var det nødvendigt at få identificeret de lejligheder, hvor der var problemer.

  Herefter forlod Erik Romme og Lars Larsen generalforsamlingen, der gik over til de øvrige punkter på dagsordnen.

  ad 4) Godkendelse af regnskab

  (JMJ) fremlagde regnskabet for indestående på beboerrepræsentationens bankkonto og (JJ) redegjorde for beholdningen i kontantkassen. Herefter blev regnskabet godkendt.

  Det blev vedtaget at forhøje kontingentbeløbet pr. lejer, så den svarer til stigningen nettoprisindekset. Vedtagelsen sker formelt ved at indføje flg. i referatet

   "Beløbet til beboerrepræsentationens arbejde udgør 279,-kroner årligt pr lejemål fra førstkommende lejeindbetaling. Fra 1 januar 2005 og hver 1. januar fremover reguleres beløbet efter udviklingen i nettoprisindekset jf. § 4 stk. 5 i bekendtgørelsen om beboerrepræsentationen. Denne regulering sker indtil beboermødet træffer en anden beslutning."

 ad 5) Valg af beboerrepræsentanter

  Bestyrelsen blev genvalgt – og konstituerede sig med Jan Wang Jensen som formand, Jens Møller Jensen som kasserer og Bengt Kalderén og Lars Nordstrøm som bestyrelsesmedlemmer.

 ad 6)  Indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 ad 7) Eventuelt

 Det blev aftalt at holde et møde om gårdrenovering, når beboerrepræsentationen har modtaget tegninger fra Ejendomskontoret - og der foreligger et budget for renoveringen.

 For referat

Jens Møller Jensen

 

 

 

Referat fra årlig generalforsamling i Beboerrepræsentationen Barfoeds Gård den 25. marts 2004, kl. 19.30

 

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Beretning

Godkendelse af regnskab

Valg af beboerrepræsentanter

Indkomne forslag

Eventuelt

Deltagere:

Formand Jan Wang Jensen

Kasserer Jens Møller Jensen

Beboerrepræsentant Bengt Kalderén

Lars Nordstrøm

Ejendomsinspektør Erik Romme

Ejendomsmester Lars Larsen

Ad 1. og 2. Valg af dirigent og referent

Jens Møller Jensen blev valgt til dirigent og referent. Han åbnede mødet med at konstaterer at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 3. Beretning

Formanden aflagde mundtlig beretning og nævnte følgende punkter fra årets arbejde i beboerrepræsentationen:

1. Aftalt boligforbedring
Byggeregnskabet for den udførte boligforbedring er blevet afsluttet og beboerrepræsentationen har gennemgået regnskabet sammen med vores byggesagskonsulent fra LLO. I forhold til den budgetterede ombygningssum på 25 mio. viser byggeregnskabet et overskud på 500.000 kr. Beboerne har ved de indefrosne vedligeholdelsesbidrag indskudt 167.000 kr. i ombygningsregnskabet.

Der har været ét års gennemgang på arbejderne, og i et antal lejligheder, er der foretaget udbedringer af opståede fejl.

Beboerrepræsentanterne var med til synet vedrørende arbejderne i kælderen og bortset fra manglende isolation et enkelt sted blev der ikke konstateret større fejl eller mangler.

Vi har i perioden med boligforbedring konstateret en kraftig stigning i ejendommens elforbrug - og da Triarc oplyser at Kornerup har afregnet håndværkernes forbrug - og vi må derfor have undersøgt hvad, der har forårsaget stigningen.

2. Mekanisk ventilation
Der har i årets løb været kritik af - og spørgsmål til den mekaniske ventilation af lejlighederne. Kritikken er gået på at ventilationen, især med vinduesspjældene fuldt åbne, er for kraftig og derfor koster for meget tabt varme. Lars Larsen oplyste at ventilationen var blevet kontrolleret - og at funktionen også fremover bliver kontrolleret 2 gange om året. Herudover oplyste Lars Larsen at niveauet for ventilation var et krav for renoverede ejendomme hvis garantien på byggearbejderne fortsat skal gælde.
Lars Nordstrøm fastholdt at ventilationen var for kraftig, og kostede for meget i tabt varme.
Det kom frem, at nogle beboere var begyndt at lukke ventilation i badeværelset for at spare varme. Vi må på kraftigste henstille, at man ikke gør det. Resultatet er, at der opstår undertryk i de andre boliger, hvorfor udsugningen bliver endnu kraftigere hos dem - med større varmeregning til følge for de andre beboere. Samt at mados og andre lugte suges ind i de andre lejligheder i opgangen. Beboerrepræsentationen vil følge funktionen af den mekaniske ventilation nøje - og arbejde for at funktionen bliver så tilfredsstillende for beboerne som muligt.

3. Vaskeri
Reparationsudgifterne til vaskeriet er skyhøje . Alene sidste år 77.000 kr. eller
1.100 kr. pr. bolig årlig. Udgifterne er især steget efter 1999. På ti års sigt betyder det, at der mangler flere hundrede tusinde kroner til andre tiltrængte reparations- og vedligeholdelsesarbejder i vores ejendom.
Vi vil i det kommende år arbejde for at nedbringe udgifterne ved at iværksætte forskellige tiltag i samarbejde med ejendomskontoret.

4. Varmeregnskab
Vi har gennem vores sagsbehandler i LLO, Cand. Jur. Bente Kristensen gjort indsigelse mod varmeregnskabet - og Brunatas aflæsninger under og efter aftalt boligforbedring.

5. Hjemmeside
I det forløbne år er der etableret en hjemmeside .Vi takker bestyrelsesmedlem Jens Møller Jensen for det flotte arbejde han har udført. Der mangler stadig en del web-arbejde inden siden har det udseende og funktion, som beboerrepræsentationen ønsker. Men det foreløbige resultat kan ses på
www.barfoedsgaard.dk .

6. Frbnet-bredbånd
Vi har påbegyndt IP-telefoni. Formanden og kasseren har skiftet telefonnummer til Ip-telefoni pr 1.januar. Det er stadig under aftestning og telefonen har i perioder været afbrudt pga tekniske problemer med systemet. I alt er 26 beboere tilsluttet Frbnet-bredbånd.

Ad 4. Regnskabet

Regnskabet ved kasserer Jens Møller Jensen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 5. Valg af beboerrepræsentanter.

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Formand

Jan Wang Jensen

Wilkensvej 32, 1. th.

jan@frbpost.dk

Kasserer

Jens Møller Jensen

Wilkensvej 30, 4. th.

 

Bestyrelsesmedlem

Bengt Kalderén

C.T. Barfoedsvej 10, 2. tv.

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Nordstrøm

C.T. Barfoedsvej 4, 2. tv.

 

Bestyrelsesmedlem Sassi Schou genopstillede ikke.

 

 

 

Ad 6. Indkomne forslag.

Det blev stillet forslag om at udskiftet pc’ er i beboerlokale og anskaffe en ny med nyt styresystem.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Der blev bevilget 7000 kr. til formålet.

Ad 7.Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Beboermøde 2003 

Referat af det ordinære  beboermøde 

Onsdag den 26 Marts 2003 kl. 1900. 
i beboerlokalet C.T. Barfoedsvej 6, kælderen 

DAGSORDEN:      

1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning 

3.  Regnskab 

4.  Valg af beboerrepræsentanter, suppleanter og revisor 

5.  Fremtidig virksomhed   

6.  Eventuelt. 

Til stede ved mødet var ventet boligkonsulent Peter Andersen fra Lejernes Landsorganisation, der imidlertid måtte melde afbud p.g.a. sygdom. 

  

Til stede var 10 beboere (CTB=C.T.Barfoeds Vej, WV= Wilkensvej: 

Sassi Jacob Osman Schou, CTB 6. st.th, mobil: 6062 0424  * revisorsuppl. 

Fikre el Gourfi, CTB 4, st.tv. mobil: 5190 8919 * revisor 

Pernille Birk, WV 32, 4.tv. * best.mdl. 

Bengt Kalderén, CTB 10, 2.tv. * best.mdl. 

Jan Wang Jensen, WV 32 1.th. * formand 

Jens Møller Jensen, WV 30, 4.th. * kasserer 

Birger Pohl-Nielsen, CTB 8, 3.tv., mobil: 5180 5273 * best.mdl. 

Lisbeth Hermann, CTB 8, 2.th. 

Michael Zimmermann, CTB 2, 4.tv 

Alex Niemann, CTB 6, 2.tv.  mobil: 2427 3103 

  

(* = medlemmer af ny bestyrelse) 

  

Emails:    

Alex Niemann: alex@doek.dk 

Michael Zimmermann: michael@zimmermann.com 

Birger Pohl-Nielsen: pohl@dj-freelance.dk 

Sassi Jacob Osman Schou: gaiaagent@sol.dk 

  Pernille Birk: pernille2@mail.tdc.dk 

  Fikre el Gourfi: fe@12move.dk 

  Jan Wang Jensen: wej.jan@get2net.dk 

 Jens Møller Jensen: jeje04@frederiksberg.dk

  

REFERAT: 

1.  Valg af dirigent: Jens Møller Jensen 
2.  Beretning 

Formand Jan Wang Jensen aflagde beretning, hvori han takkede bestyrelsen for godt samarbejde de sidste tre år og for samarbejdet med boligkonsulent Peter Andersen, Lejernes Landsorganisation: 

- Vi har som sagt haft et udmærket samarbejde og suppleret hinanden godt under hele  

projektforløbet. Vi har haft et godt projekt i det store hele. Det er gået meget værre andre steder ifølge boligkonsulent Peter Andersen.  

- Forhandlingerne om huslejestigning endte med støttet stigning på 550 kr. om måneden mod 850 kr. i det oprindelige projektforslag. Den reelle ustøttede huslejestigning er cirka 2200 kr., hvorefter Frederiksberg Boligfond gik ind og finansierede den lavere huslejestigning.  

- Det oprindelige projekt omfattede kun nyt bad og blev under forhandlingerne udvidet med udskiftning af køkken som følgearbejde.  

- Forhandlet uden for projekt tilførtes hygiejneskab, lampe ved opgangsdør, nyt gaskomfur til eje, kældergulv ved vaskeri malet, forberedelse til bredbånd samt udbedring af skimmelsvampe i opgang CTB 10 til venstre og et udvidet beboerlokale.  

- I forbindelse med mangeludbedring har der været problemer med lang reaktionstid, særlig i CTB 10. Det er blevet bedre i de andre opgange. Imidlertid har det knebet med kommunikationen med ejendomskontoret.  

- Der er problemer med den mekaniske ventilation. Såvel med for lav temperatur som med træk. Vi har arbejdet på at løse problemet, men det har været vanskeligt at indhente oplysninger fra ejendomskontoret og Privatbo.  

- Ventilation er påkrævet af hensyn til femårsgaranti fra byggeentreprenør og til byggereglement. Vi mener selvfølgelig, at den skal kunne reguleres og indstilles rigtigt.  

- Der var et meget langtrukket genhusningsforløb for CTB 10 venstre side, der var ramt af skimmelsvamp. Her blev afgivne løfter om øjeblikkelig genhusning ikke holdt.  

- De fleste har haft en god genhusning. Knap et dusin beboere har valgt permanent genhusning i den tilbudte midlertidige genhusningslejlighed eller har skiftet lejemål i ejendommen.  

Beboerrepræsentationen har henvendt sig vedrørende et antal flyttesager og er ved at få afklaring på disse.  

- Der har endvidere været en udsættelsessag vedrørende en kronisk sindslidende mand efter endnu en livstruende episode. Beboerne i opgangen oplevede det som værende for usikkert at bo sammen i opgang med den pågældende 

- Vi har modtaget rapport om forsøg med affaldssortering. 

- Der er blevet udsendt brev om kvalitetskontrol af trappevasken. Malet gulv i vaskeri-kældergang bliver nu også vasket iflg. kontrakten.

  

Såvidt formandens beretning om de lokale aktiviteter, hvorefter han gik over til at berette om arbejdet i ”Fællesrepræsentationen”,  sammenslutningen af beboerrepræsentationer under Frederiksberg Boligfond.
(2300 lejligheder):

- Vi har deltager i flere møder og har været med til bl.a. at diskutere nye regler for ventelister og kriterier for opskrivning til lejligheder .Her har vi modtaget et kommenteret udkast fra Fællesrepræsentationen.

Der har været stor uenighed mellem de beboervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer om fondens politik for boligforbedring i forholdt til ML §5 stk. 4

Det har vist sig, at Boligfonden har valgt at lave nyt bad og køkken ved fraflytning i flere ejendomme, hvor der ikke er mulighed for byfornyelse under kvarterløftreglerne

Det har udløst en såkaldt moderat huslejestigning på1500 kr. efter moderniseringen. Der er modstand fra mange ejendomme over for denne fremgangsmåde.

Vi påregner at deltage i Fællesrepræsentationens generalforsamling d. 7 maj 2003, hvor der bliver valg af ny bestyrelse. Og senere på året er der valg af nye beboerrepræsentanter til Boligfondens bestyrelse.

  

Regnskab:

Regnskabet blev forelagt af kasserer Jens Møller Jensen. Det viste en negativ difference på 1,95 kr. og blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. Der er en kassebeholdning på 2466,10 kr. og et indestående i bank på 36.630,- kr. 

4.  Valg af beboerrepræsentanter, suppleanter og revisor gennemførtes. Se indledning af referat.

5.  Fremtidig virksomhed

Under dette punkt havde formand Jan Wang Jensen bemærkninger til det fremtidige arbejde:

- Vi har været til møde om erfaringsopsamling hos boligkonsulent Peter Andersen, LLO, og er ved at udarbejde en tekst med vores projekterfaringer .

Vedrørende den mekaniske ventilation arbejder vi videre med ventilationsproblemet med henblik på at afklare varmeregnskabets udvikling i fremtiden samt at få driftsregnskabet tilpasset de nye installationer. Vedrørende vaskeriet er der meget store vedligeholdelses- og reparationsomkostninger. I gennemsnit 1000 kr. pr lejemål om året. - Det er for dyrt! - I praksis er det lige så dyrt som at vaske på et privat vaskeri. Vi skal finde årsagen til problemerne og finde en løsning på dem. Hvad angår bredband har Fællesrepræsentationen foreslået Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, at man beslutter, at Boligfonden bekoster etableringen af bredbåndskablerne, dog således, at udgiften pålægges den enkelte lejer, når vedkommende tilslutter sig nettet i forbindelse med en aftale med udbyder. Der vil blive holdt et fællesmøde inden sommerferien, hvor vi gennemgår betingelserne for bredbåndstilslutning. Hvad angår ejendommen generelt, vil vi arbejde på at få et godt klima beboerne imellem og så vidt muligt afklare eventuelle irritationsmomenter, som der jo altid vil være i en etageejendom. Det kræver en vis tolerance og tålsomhed at bo i etageejendom, men også, at man tager almindelige hensyn til andre beboere.

Eventuelt.

Det blev vedtaget, at der med jævne mellemrum skal udsendes nyhedsbrev til beboerne. Flest mulige skal modtage det via e-mail, hvorfor bestyrelsen vil søge at få oplyst adresserne på alle, der har e-mail. Herudover fremstilles en trykt version til de øvrige beboere. Birger Pohl forestår denne kommunikation.

En melding om, at affaldssorteringsforsøget er opgivet, faldt ikke i god jord i bestyrelsen, hvor Sassi Schou pegede på, at der i forbindelse med renoveringen af ejendommen er fjernet sorteringsstativer i køkkenerne. Bestyrelsen vedtog at søge at få affaldssorteringen genindført og forsøget forlænget.

Indførelsen af bredbånd i ejendommen medfører, at der er adskillige muligheder at tage stilling til. For at få klarhed over de mange tilbud og muligheder nedsattes en arbejdsgruppe (IT-gruppen) bestående af Sassi Jacob Osman Schou, CTB 6. st.th, mobil: 6062 0424, Fikre el Gourfi, CTB 4, st.tv. mobil: 5190 8919 og Alex Niemann, CTB 6, 2.tv. mobil: 2427 3103. Gruppen vil afdække de muligheder, ejendommen kan nyde godt af, og vende tilbage med en rapport til næste bestyrelsesmøde.

Flere deltagere undredes over, at kommunen tilsyneladende har planer om at etablere p-pladser ved den såkaldte gabionsvæg ved den nye Metrobane. Jens Møller Jensen oplyste, at han har sendt en forespørgsel til Tove Christiansen (mail) om 

1) Undren over at vi som beboerrepræsentation ikke var inviteret til mødet den 21. marts 

2) anmodning om at blive inddraget i fremtidig planlægningen

3) anmodning om at blive orienteret om den planlægning der er sket.

Vi har generelt ikke en mistænksom holdning til vore samarbejdspartnere. Men som en ansvarlig beboerrepræsentation ønsker vi at holde os oplyst om tiltag, der vedrører ejendommen, sagde Jens.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 22 april kl. 1930, hvor bestyrelsen skal godkende referat og diskutere fremtidig virksomhed. 

  Referent: Birger Pohl

Til almen orientering:

Efter beboermødet har formanden suppleret med nedenstående oplysninger

1.Som opfølgning på debatten om arealet langs metrobanen har Jens Møller Jensen bedt Teknisk Direktorat, servicekontoret i Frederiksberg Kommune, fremsende den aktuelle lokal-plan for området.

  

2.Beboerlokale. 

Som det kunne ses trænger lokalet til maling.

Gulvtæppet er også ødelagt. Desuden mangler der en reol.

Samt et køleskab, har vi også talt om.

Der bliver sikkert smidt mange ud når Lindehuset går i gang med aftalt boligforbedring.

3.Opgangstavler.

Navnene på medlemmerne af den nye beboerrepræsentation sættes op på opslagstavlerne.

4.Bredbånd.

Efterfølgende har formand Jan hentet skriftligt materiale om bredbåndsløsning på FrederiksbergNets kontor Roskildevej 76. Vi afventer også materiale fra arbejdsgruppen bestående af Sassi og Fikret.

 5.Sommergrillfest.

Måske kunne vi afholde en sommergrillfest i starten af juni inden skolesommerferien starter.

6.Gården.

Jeg har lige talt med gårdmanden Jan. Han stopper 1.maj pga. knæoperation. Jeg forslår vi køber en gave til ham.

Stensætning port.

Jan har lavet en stensætning af kantsten udenfor port. Det viser sig at, der er kun ti cm jord oven over grus i portbedet. Træet vil ikke rigtig tage fat.

Vi diskuterede også opgaver i gården.

Det nye udskiftede plankeværk (væltet kran) trænger til træbeskyttelse.

Ligeledes legehuset. Her har vi gammel aftale om at vi selv maler det med træbeskyttelse.

Jan vil så højtryksspule huset for at fjerne mos og andet. 

Jeg køber træbeskyttelse. Det drejer sig om ca. 300 kr.

I øvrigt efterlyste han ønsker fra os om, hvad der skulle udføres i gården.

Vi må udarbejde en samlet plan for ejendomsfunktionæropgaver samt gården.

7.LLO.

Boligkonsulent Peter Andersen går på pension d. 1.maj 2003. Han afholder afskedsreception fredag d. 25 april i Nordvestcenteret.

Peter har været aktiv i 40 år, heraf 22 år i LLo. Han har været hovedbestyrelsesmedlem i SF og haft et tæt samarbejde med boligpolitisk ordfører i SF, Villy Søvndal. De har  diskuteret og afstemt mange boligpolitiske emner sammen på "Hos Søren" ved Vandkunsten tæt på Christiansborg .

Vi påregner at komme med en afskedsgave. Han har i øvrigt lovet os sit private computerbord, som vi skal have afhentet i Ballerup.

I øvrigt modtager vi LLO-bladet og Bolignyt fire gange om året. Her ligger en lille uddelingsopgave.

8.Parkeringsplaner  for gabionsvægge CTB 10-15.

Der er korrespondance i gang og vi må prøve at få indflydelse. Måske kan vi lave en skitse med grønne områder mm?

Dvs. vi skal også udarbejde trafik og område argumenter og indkalde til møde med andre ejendomme, når vi har modtaget diverse relevante tilbagemeldinger.

Jeg har fået kontakt til kommunens metro-naboansvarlige, Poul Iver Jørgensen, tlf 32 83 74 00 mobil 20 75 17 21. Han oplyste, at der havde været møde på pladsen fredag d. 21 marts med Frederiksberg kommunes metroansvarlige Tove Kristensen,tlf 38 21 21 21 lok 4150 og en projekteringsansvarlig.
På mødet havde man fra kommunen fremført ønsker om der udarbejdes planer for parkering på det omtalte stykke langs gabionsvægge med så smalle bede som muligt af hensyn til parkering.
Man havde på mødet været inde på argumenter om, at man ikke ønskede såkaldt satellitparkering på handelshøjskolens parkeringspladser modsat side.
Det tyder på at man vil have parkering op ad metrobanen på vores side.
Om der er taget hensyn til renovation kan komme ind i Barfoed Gårds naboejendom med mere vides ikke.
Hvilke andre overvejelser kommunen i øvrigt har gjort sig er vi ej heller orienteret om.

9. I øvrigt bliver den 3. skinne strømførende den 20. april og testkørsel begynder .Den officielle åbning er sat til 23. december 2003, men skal fremrykkes så vidt muligt.
Vore spørgsmål må gå på, om der er lokalplan og om ejer har givet tilladelse til at grundstykket kan udnyttes på den angiveligt foreslåede måde ?
Vi vil gerne gøre klart at vores holdning er, at der ikke skal være satellitparkering og at grundstykket har rekreativ betydning for de berørte to ejendomme samt udgør adgangsvej for affaldsrenovation til privat ejede naboejendom til C. T Barfoeds Gård plus selve C. T Barfoeds Gård.

Venlig hilsen

Jan

Tilbage til startside